Regulamin

REGULAMIN

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania sklepu dostępnego po adresem deskidoplywania.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług sklepu jak również zasady składania zamówień. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupujących, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności firmy TRILAGO Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul.de Gaulle’a 46, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep w ramach domeny deskidoplywania.pl

 

Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. DEFINICJE.
 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE.
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.
 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU.
 7. REKLAMACJA PRODUKTU.
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 9. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE.
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.
 11. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 

 1. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. a) KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

 1. b) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. c) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

 1. c) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. d) FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej sklepu umożliwiający utworzenie Konta.

 

 1. e) FORMULARZ ZAMÓWIENIA (KOSZYK) – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny na stronie internetowej sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży w postaci sposobu dostawy i płatności.

 

 1. f) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2017 poz. 459).

 

 1. g) KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, w tym jego dane osobowe, adres, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e-mail), historia zamówień.

 

 1. h) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych informacji o Produktach dostępnych w sklepie internetowym.

 

 1. i) PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma bądź usługa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

 1. j) SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Trilago, działający pod adresem deskidoplywania.pl, prowadzony przez przedsiębiorcę działającego pod firmą: TRILAGO Sp. z o.o. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TRILAGO Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. de Gaulle’a 46, posiadającą numerem NIP: 6482803136,  za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

 1. k) SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – TRILAGO Sp. z o.o. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TRILAGO Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. de Gaulle’a 46, posiadającą numerem NIP: 6482803136,  adres e-mail: [email protected], nr telefonu (+48) 732 220 320 
 2. l) TERMIN DOSTAWY – termin, który zawiera w sobie zarówno czas realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, jak i czas, w którym przewoźnik dostarczy Produkt Klientowi.

 

 1. m) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 1. n) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 1. o) USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 

 1. p) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683)

 

 1. r) ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. s) DANE OSOBOWE - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego.

 

 

2.POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

2.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym deskidoplywania.pl prowadzony jest przez TRILAGO Sp. z o.o. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TRILAGO Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. de Gaulle’a 46, posiadającą numerem NIP: 6482803136,  adres e-mail: [email protected] , nr telefonu: (+48) 789876876.

 

2.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (z wyjątkiem pkt. 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

 

2.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa:

 

 1. a) prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

 

 1. b) zasady dokonywania Zamówień za pośrednictwem sklepu lub drogą elektroniczną.

 

2.5. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną poprzez Sklep, adres e-mail: [email protected], telefonicznie pod numerem (+48519077789876876), zgodnie z Regulaminem.

 

2.6. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Sprzedającego.

 

2.7. Właścicielem praw autorskich prezentowanych pod adresem deskidoplywania.pl jest Sprzedający lub inny podmiot będący producentem danego Towaru.

 

2.8. Zdjęcia Towaru umieszczane są na stronie sklepu w celach poglądowych i służą wyłącznie prezentacji wskazanych na nich Towarów.

 

2.9. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 

 1. a) Konto Klienta w Sklepie internetowym,

 

 1. b) Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym,

 

 1. c) Newsletter.

 

2.10. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

 1. a) Komputer z dostępem do Internetu,

 

 1. b) Dostęp do poczty elektronicznej,

 

 1. c) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.

 

2.11. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2.12. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

2.13. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym również Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

2.14. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub umieszczania w Sklepie jakiejkolwiek informacji handlowej itp.

2.15. Sprzedawca/Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

 

3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

 

3.2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych czynności przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”.
W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Utworzenie Konta możliwe jest również podczas składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

 

3.3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych (rezygnacja z Konta), z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

 

3.4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych działań – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.


3.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

3.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

 

3.7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 

3.8. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

3.9. Tryb postępowania reklamacyjnego: 

 

3.9.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

3.9.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 

3.9.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3.10. Newsletter:

 

 1. a) Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu,

 

 1. b) Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter), lub poprzez wystosowania takiej prośby na adres mailowy Usługodawcy.

 

 

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

4.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

4.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3 Regulaminu. 


4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku, nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki "spam" w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się ze Sprzedawcą pod adresem e-mailowym adres e-mail: [email protected], nr telefonu (+48) 789876876

 

 

5.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za wszystkie Produkty:

 

5.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ("Przedpłata na konto”):

 

Właściciel rachunku: TRILAGO Sp. z o.o.

Bank: ING Bank S.A.

Nr rachunku: 74 1050 1298 1000 0090 8118 9343

5.1.3. Płatność za pobraniem za pośrednictwem firmy Inpost, DPD, GLS, Poczta Polska S.A.

5.1.4. Płatności onlie, BLIK, Alior Raty

5.1.5 Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

5.1.6 Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.
 

5.2. Termin płatności: płatność z góry

  

5.2.1. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Zapłata oznacza datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Sprzedawca jest upoważniony, według własnego wyboru, do jednostronnego odstąpienia od umowy (co powoduje uznanie jej za niezawartą,) lub wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu do dokonania przedmiotowej płatności, o czym zawiadomi Klienta wiadomością e-mail na podany przez niego w procesie rejestracji/złożenia zamówienia adres poczty elektronicznej.

5.2.2. W przypadku wybranych Produktów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie. W tym wypadku Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na podany przez niego w procesie rejestracji/złożenia zamówienia adres poczty elektronicznej.

 

   

6.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

6.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz sposoby dostawy są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

6.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

6.3. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zainicjowana przez Sprzedawcę. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim powiadomienia Klienta, termin zainicjowania dostawy może ulec wydłużeniu.

 

6.4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Sprzedawca dokona nadania przesyłki, z zamówieniem, dopiero po zaksięgowaniu zapłaty, tj. w dniu uznaniu zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 

6.5. Zamówione Produkty są dostarczane Kupującemu w wybrany przez niego sposób:

 1. a) przesyłką kurierską lub paczkomatową
 2. b) priorytetową/ ekonomiczną przesyłką pocztową (za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.).

 

6.6. Klient może także, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą odebrać produkt w siedzibie Sprzedawcy lub w innym umówionym miejscu.

 

6.7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie jest możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

 

 1. a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia), albo

 

 1. b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym, niemożliwym do wykonania zakresie).

 

6.8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu do doręczeń lub z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.

 

6.9. Z chwilą przekazania zamówionego Produktu przewoźnikowi ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem Produktu przechodzi na Klienta.

 

6.10. Klient zobowiązany jest do skontrolowania otrzymanego od przewoźnika Produktu i jego kompletności. W przypadku, gdyby dostarczony Produkt był uszkodzony lub niekompletny Klient zobowiązany jest sporządzić wraz z przedstawicielem przewoźnika protokół szkody oraz zrobić zdjęcia, które to dokumenty będą podstawą do oceny odpowiedzialności Sprzedającego lub przewoźnika.

 

 

7.REKLAMACJA PRODUKTU

 

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

 

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 

7.3. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: TRILAGO Sp. z o.o.  ul. de Gaulle'a 46, 41-800 Zabrze lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

7.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: TRILAGO Sp. z o.o.  ul. de Gaulle'a 46, 41-800 Zabrze. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

7.7. Reklamowany Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 

7.8. Reklamowany Produkt jest odsyłany Klientowi w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 

 

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

8.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Produktu i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone, m.in.: 

 

8.1.1. pisemnie na adres: TRILAGO Sp. z o.o.  ul. de Gaulle'a 46, 41-800 Zabrze,

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

8.1.3. pisemnie na adres: TRILAGO Sp. z o.o.  ul. de Gaulle'a 46, 41-800 Zabrze, w przypadku, w którym Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy odsyła równocześnie Produkt.

 

8.2. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

 

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; 

 

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Zwrot płatności:
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: TRILAGO Sp. z o.o.  ul. de Gaulle'a 46, 41-800 Zabrze.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 

 

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

8.9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 

8.10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


8.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) o dostarczanie dzienników, periodyków, zestawów uzupełniających lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (4) zawartej w drodze aukcji publicznej; (5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

9.PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

 

Strona Internetowa Sklepu i cały tekst, materiały audio, wideo, zdjęcia, obrazy, grafika, logo, znaki handlowe, informacje, dane, treść i inny materiał przedstawiony lub ściągalny ze Strony Internetowej ("Treść") stanowią własność lub są wykorzystywane wyłącznie za zgodą TRILAGO Sp. z o.o. oraz są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż dozwolone w niniejszym Regulaminie lub na podstawie wcześniejszej pisemnej zgody właściciela takiego materiału. Nie można modyfikować Treści w jakikolwiek sposób lub powielać ani publicznie wyświetlać, odtwarzać, dystrybuować lub wykorzystywać w inny sposób jakiejkolwiek takiej Treści w publicznym lub komercyjnym celu. Nieuprawnione wykorzystanie Treści może naruszać przepisy o prawie autorskim, prywatności i reklamie lub inne prawa, zasady oraz przepisy.

 

 

10.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

10.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

10.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

10.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

 

10.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 11.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

11.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

11.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

11.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

11.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

11.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

11.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2020 r.

 

12.2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 

12.3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

 

12.4. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

 

12.5. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny deskidoplywania.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

12.6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

12.7. Sprzedawca informuje, że na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

  

ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat [TRILAGO Sp. z o.o.  ul. de Gaulle'a 46, 41-800 Zabrze, adres e-mail: [email protected]]

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

- Adres konsumenta(-ów)

 

- Podpis konsumenta(-ów)

 

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl